ÁSZF

A joomlab.hu honlap böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta jelen honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetén a honlapot nem használhatja, megrendelést nem adhat le!1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényességi köre

Az általunk nyújtott informatikai szolgáltatások (többek között: honlapkészítés, webáruház készítés, webfejlesztés, programozás, szoftvertermékek előállítása- és értékesítése, tanácsadás, domain regisztráció, webtárhely szolgáltatás valamint a felsoroltakhoz közvetve vagy közvetetten kapcsolódó további tevékenységek) igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentumban rögzített szerződési feltételeket, valamint annak minden pontjával egyetért.

Jelen dokumentumban rögzített feltételek az irányadóak minden olyan esetben, amikor Vállalkozó (jelen honlap üzemeltetője) és Megrendelő (továbbiakban együtt: Felek) közt létrejött megállapodás (továbbiakban: Megbízás) feltételeiről dokumentum másképp nem rendelkezik.


2. Szolgáltatások megrendelése

Szolgáltatásainkra a megrendelését írásban (1) vagy szóban (2) adhatja le.

 1. Az írásban leadott megrendeléseket a joomlab.hu honlap (továbbiakban: honlap) ajánlatkérésre, kapcsolatfelvételre vagy megrendelésre szolgáló űrlap felületein keresztül-; vagy a kapcsolattartó E-mail címeink valamelyikén; illetve üzenetküldő szolgáltatásokon (péládul: iMessage, Viber, Facebook Messenger, Skype stb.) keresztül fogadjuk.
 2. Szóbeli megrendeléseket a kapcsolattartói telefonszámaink valamelyikén; vagy VOIP szolgáltatásokon (például: FaceTime, Viber, Google Meet, Skype stb.) fogadunk.

A megrendelést a Vállalkozó visszaigazolja a Megrendelő felé és az általa megjelölt igények alapján tájékoztatást küld a feladat megvalósításának feltételeiről, valamint a kondíciókról.

Érvényesnek tekinthető a megrendelés, ha a Megrendelő elfogadja Vállalkozó ajánlatát, így Megbízás jön létre a Felek között a leírt-, illetve szóban elhangzott igények szerint, melyre nézve - amennyiben egyedi megbízási szerződés másképp nem rendelkezik - jelen dokumentum feltételei az irányadók.

A Megrendelő által elvégzésre kijelölt feladat illetve megrendelt szolgáltatás (továbbiakban: Megbízás) részleteit és az ő ezekkel kapcsolatos igényeket (továbbiakban: Specifikáció) kizárólag az érvényes megrendelés létrejöttének pillanatáig a Vállalkozó tudtára hozott és átadott információk (működési elvek, azzal kapcsolatos elvárások, funkcionalitás, tartalmi struktúra, szöveges-, képes- és videós elemek, stb.) képezhetik. Újabb - tehát az eredeti megrendeléskor a Vállalkozónak nem közölt - igények esetén Felek külön megállapodásban rögzítik a megvalósításhoz szükséges feltételeket, határidőket és kondíciókat, melyek kiegészítik az eredeti megállapodás tartalmát.


3. A szolgáltatások teljesítése

A Megbízás teljesítése akkor kezdhető meg, ha a Megrendelő nem rendelkezik kifizetetlen díjbekérővel vagy számlával a Vállalkozó felé. A szolgáltatások folyamatossága abban az esetben biztosítható, ha a Megrendelő nem rendelkezik tartozással (lejárt díjbekérővel- vagy számlával) a Vállalkozó felé.

 1. A Megbízás megkezdettnek tekinthető, ha a Vállalkozó annak teljesítését a Megbízás létrejöttét követően vagy a Megrendelő kérésére megkezdte.
 2. A Megbízás teljesítés alatt állónak tekinthető, ha a Vállalkozó azon dolgozik (annak teljesítését végzi); illetve ha a Megbízás tárgya folyamatos teljesítésű szolgáltatásra vonatkozik.
 3. A Megbízás teljesítettnek tekinthető, ha a végeredmény Felek által kölcsönösen elfogadott specifikációban rögzített kívánalmaknak megfelel.
 4. A Megbízás átvettnek tekintendő, ha a Megrendelő a Megbízási díjat kiegyenlítette, vagy a szolgáltatást nyilatkozattal- vagy ráutaló magatartással használatba veszi.

A szolgáltatások jellege folyamatos teljesítésű, azaz a Vállalkozó azokat a teljesítés megkezdésétől a teljesítés időpontjáig folyamatosan biztosítja a Megrendelő részére. Előre gyártott vagy egyedileg fejlesztett digitális szoftvertermékek (továbbiakban: termék) esetén elkészült termékeket E-mailben küldjük el a megrendelő részére, melyhez egyedi igény szerint telepítési szolgáltatást nyújtunk.4. Határidők

A Megbízás elvárt teljesítési határidejét a Felek a megállapodás időpontjában rögzítik, mely iránymutatásként szolgál a teljesítésre vonatkozóan. A Felek tudomásuk veszik, hogy a szolgáltatásaink sikeres teljesítése kölcsönös együttműködést igényel a Megrendelő és a Vállalkozó között, így törekednek a rögzített határidők betartására és mindent megtesznek azért, hogy megállapodás teljesítése gördülékenyen haladjon.

Előfordulnak olyan esetek, amikor a Vállalkozó jóváhagyást, illetve véleményezést kér a Megrendelőtól. Amennyiben a Megrendelő ezeket nem biztosítja időben a Vállalkozónak, a megbízásban megjelölt határidők automatikusan az eltelt napok számával hosszabbodnak.

Amennyiben vélelmezhető, hogy a határidők valamilyen okból kifolyólag nem tarthatók, a Felek kölcsönösen tájékoztatják erről egymást a csúszás okairól és annak várható mértékéről. A határidőktől való eltérés feltételeiről és jogkövetkezményeiről az egyedi megállapodási szerződés rendelkezhet.


5. Fizetési feltételek

A Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével jogosult számlát kiállítani a megrendelt-, teljesítés alatt álló-, vagy folyamatosan biztosított-, illetve a már teljesített szolgáltatásokról, akár több részletben, a Megbízásban (megállapodásban) rögzített feltételek szerint.

A szolgáltatás teljesítését, átvételét teljesítésigazolással, írásban (papír alapon vagy E-mailben) vagy szóban igazolják egymásnak a Felek.

A Megrendelő a szolgáltatás rendelkezésre bocsátásáért és a felhasználási jogokért a Megbízásban rögzített összeget fizeti meg a Vállalkozónak. A Megrendelő a teljes összeg kifizetésével elismeri, hogy további követelése nincs a szolgáltatás teljesítésre vonatkozóan, azt átvettnek tekinti.

Amennyiben a Megrendelő a számára kiállított díjbekérőt vagy számlát az azon megjelölt fizetési határidő lejártáig nem rendezi, a Vállalkozó jogosult:

 1. A megrendelt szolgáltatás külön értesítés nélküli szüneteltetésére vagy felfüggesztésére,
 2. és a Megbízás azonnali hatályú egyoldalú felmondására.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a késedelem időszakára a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) által meghatározott jegybanki alapkamat kétszeresével számolt késedelmi kamat felszámítására. A szolgáltatás késedelmes fizetése miatti felfüggesztésből eredő károkért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli, Vállalkozó azokért nem felel. Az elmaradás gyors és akadálytalan rendezése érdekében a Vállalkozó online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít a Megrendelőnek.


6. A szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése

A szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet, ha:

 1. A Vállalkozó vagy Megrendelő felmondja a Megbízást;
 2. a Megrendelő tevékenységével ellehetetleníti a szolgáltatás teljesítését, a Megbízás előírásait és iránymutatásait, vagy a törvényi előírásokat megszegi (különös tekintettel például tárhelyszolgálatatás esetén);
 3. illetve ha a Megrendelő fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy megtagadja.

Ezekben az esetekben a Vállalkozó jogosult a szolgáltatás azonnali szüneteltetésére vagy felfüggesztésére amellett, hogy kártérítési igénnyel élhet a Megrendelő felé.

A vállalkozó a szolgáltatás újra aktiválásáért jogosult a megrendelt szolgáltatás- és a késedelem mértékével arányosan plusz díjat számlázni a Megrendelőnek aki azt köteles számára megfizetni. (Ennek hiányában a szolgáltatás helyreállítását a Vállalkozó megtagadhatja.)

 • A szüneteltetett vagy felfüggesztett szolgáltatások újra aktiválásának díja a szolgáltatás díjának 25%-a (huszonöt százaléka), de minimum 20.000 Ft (húszezer forint).
 • Domain címek lejárata esetén az újra aktiválás díja az aktuális díjszabás szerinti regisztrációs díj kétszerese, külföldi és nemzetközi végződések esetén háromszorosa.

Vis maior okok esetén (például: tervezett- vagy váratlan rendszerkarbantartás; kényszerű szabadság, betegség bármely fél részéről, stb.) a Felek a szolgáltatás kieséséből eredő károkért nem tartoznak felelősséggel egymás felé. A Vállalkozó ez idő alatt mindent megtesz a a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása-illetve folytonosságának biztosítása érdekében.


7. Felhasználási jogok

Vállalkozó a szolgáltatás eredményeképpen létrejött szoftver (többek között honlap vagy webáruház, egyéb programozott eljárás) felhasználásának jogát az alábbi feltételek szerint ruházza a Megrendelőre (amennyiben szolgáltatásra vonatkozó jog, például szoftverlicenc másképp nem rendelkezik):

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendszer üzleti célú üzemeltetéséhez szükséges jogi feltételek biztosítása (például honlapon keresztüli adatgyűjtés vagy webáruház üzemeltetése esetén) saját érdeke és kötelezettsége.
 2. A Vállalkozó által előállított grafikai anyagok, programozási eljárások, telepített- illetve egyedileg létrehozott vagy testreszabott szoftverek tulajdon- és felhasználási joga akkor kerül a Megrendelő birtokába, ha az a Vállalkozónak a Megbízási díjat maradéktalanul megfizette.
 3. Vállalkozó jogvédelmi és biztonsági okokból a program működését megvalósító fájlokhoz és kapcsolódó adatbázishoz a Megrendelőnek nem vagy csak korlátozott hozzáférést biztosít.
 4. Megrendelő a használati jogokat a Vállalkozó hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatja tovább, annak javára nem mondhat le róluk, valamint ezen jogokat nem értékesítheti.


8. Garancia

A vállalt garancia minden átadott állapotú, a Megbízás szerint kiegyenlített szolgáltatásra vonatkozik. A garancia érvényesítésének legfontosabb feltétele, hogy az elkészült honlapot vagy webáruházat a Megrendelő a Vállalkozó által kontrollált vagy kontrollálható webszerveren üzemeltesse; egyéb esetekben a garancia az átadáskori szerverkörnyezet helyreállítására esetén érvényes, melyekért a Megrendelő felel.

A teljes körű garancia alatt az általunk biztosított szoftverkörnyezetben (vagy általunk fejlesztett honlapokon) és / vagy az általunk üzemeltetett szerver számítógépen elhelyezett szoftveres megoldásokra illetve ott végzett szolgáltatásokra vonatkozik. A garancia nem vonatkozik azokra az okokra / és vagy körülményekre, amelyeket harmadik féltől eredő vagy oda visszavezethető okok és / vagy körülmények idéznek elő és azok a termék rendellenes működését okozzák, illetve a szolgáltatás ezek miatt nem megvalósítható. A nem a nyújtott szolgáltatás-, vagy nem az elvégzett fejlesztési feladat vagy nem az átadott szoftver hibájából adódó hibaelhárításért a Vállalkozó jogosult óradíjat-, ezen hibaelhárításhoz kapcsolódó kiszállásokért pedig jogosult kiszállási költséget felszámolni a Megrendelőnek.  A garancia ezenkívül nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra sem. A telepített, javított, készített vagy rendelkezésre bocsájtott szoftver helytelen használatából eredő károkért és az arra visszavezethető hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.9. Kapcsolattartás

Megrendelő hozzájárul, hogy E-mail címét, telefonszámát és további elérhetőségi adatait (továbbiakban: Kapcsolattartói adatok) a Vállalkozó kezelje, tájékoztatásra és ajánlataival kapcsolatos kommunikációjára felhasználja, azonban azokat harmadik félnek az ő beleegyezése nélkül nem adhatja tovább. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó következmények nélkül megtagadhatja azon kérések teljesítését, amik nem a Kapcsolattartói adatokban rögzített elérhetőségekről érkeznek. Megrendelő vállalja, hogy az elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásról legfeljebb 15 napon belül értesíti a Vállalkozót.

Vállalkozó munkanapokon, munkaidőben 10:00-16:00 között (továbbiakban: munkaidő) telefonos és E-mailes kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít Megrendelőnek. Munkaidőn kívüli rendelkezésre állás esetén a Vállalkozó jogosult +25%-al emelt összegű munkadíjat felszámolni a Megrendelőnek.


10. Díjazás

 1. A szolgáltatás munkadíja minden esetben az egyedi megállapodás alapján a Megbízásban rögzített összeg.
 2. Óradíj: 12.000 Ft / óra (AAM).
 3. Személyes tanácsadás: Időtartama minimum 2 (két) óra, díja: 15.000 Ft / óra (AAM). Amennyiben az nem a Vállalkozó telephelyén történik, a Vállalkozó jogosult kiszállási díjat is felszámolni a Megrendelőnek.
 4. Kiszállási díj: 240 Ft / km (AAM), a Vállalkozó székhelyétől számítva.

Az elszámolás fejlesztési feladatok esetén 15 (tizenöt) perces egységekben-, tanácsadás esetén pedig megkezdett órákban történik.


11. A megbízás felmondása, megbízástól való elállás

A Megbízás felmondására illetve attól való elállás feltételeire a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: PTK) 6:249. § paragrafusának irányelvei vonatkoznak:

 1. A Megrendelő a Megbízástól a Megbízás illetve a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja.
 2. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a Megbízás megszüntetésével okozott kárt a Vállalkozónak megtéríteni azzal a kitétellel, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának feltételei ellehetetlenülnek vagy a szolgáltatásnak a Megbízás megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül a Megrendelő részéről nincs elfogadott eredménye (például honlap- vagy webáruház fejlesztésnél nem készül elfogadott látványterv) mindkét fél felmondhatja a Megbízást a PTK erre vonatkozó rendelkezései szerint.

 • Digitális szoftvertermék rendelése esetén a teljesítés megkezdése és a fizetés előtt álló megrendelés még lemondható a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címre küldött E-mail segítségével vagy a +36-20/215-2015-as telefonszámon, egyértelműen megjelölve a megrendelés sorszámát vagy arra hivatkozó pontos adatokat.
 • Digitálisan elérhető szoftverek vagy szoftveres megoldások esetén ha a megrendelő részéről a megrendelés után 8 napon belül nem történik meg a fizetés, akkor a rendelés törlésre kerül.
 • Szoftverlicenccel együtt járó, digitálisan elérhető szoftverek vagy szoftveres megoldások esetén a megrendeléstől való elállás csak a szoftver és / vagy szoftverlicenc átadásáig lehetséges.
 • Szolgáltatások nyújtása esetén a megrendelés csak a szolgáltatás megkezdésének pillanatáig mondható le. Folyamatban lévő szolgáltatás esetén a lemondás pillanatáig elvégzett szolgáltatás díjköteles. Teljesített szolgáltatás esetén a megrendelőnek minden esetben díjfizetési kötelezettsége van a korábbi megrendelése alapján.

"Akkor sem állhatunk el a szerződéstől, ha a számítógépes szoftvert nem telepítő lemez formájában vásároljuk meg, hanem online töltjük le?
Az online tartalmak letöltése valóban olyan esetkör, amely az elállási jog alóli kivételek közé tartozik. A különböző programok/tartalmak interneten történő megvásárlása szolgáltatásnyújtásnak minősül, melynek során a kódok/jelszavak és linkek elküldése az eladó részéről a teljesítés megkezdését jelenti. Ez alapján az online letöltésekre a rendelet 5. § a) pontja vonatkozik, azaz amennyiben az elállási határidő (azaz 8 munkanap) lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a beleegyezésünkkel megkezdte, úgy – eltérő megállapodás hiányában – elállásra nincs lehetőségünk."

A Megrendelőnek a felmondással egyidőben jeleznie kell a Vállalkozó felé, ha igényt tart az addig teljesített szolgáltatás rész-eredményére, valamint hosting szolgáltatás felmondása esetén a webtárhely tartalmára, ugyanis ezen anyagok tárolására a Vállalkozó nem köteles. Az anyagok digitális formátumban, az arra vonatkozó szoftverlicencek előírását figyelembe véve, a Megbízás felmondásáig kiegyenlített munkadíjjal arányosan adhatók ki a Megrendelőnek. Ha a készültségi fok ezt ekkora már túlhaladta, a Vállalkozó kérheti Megrendelőtől a készültségi állapottal arányos munkadíj megtérítését, ellenkező esetben a kiadást megtagadhatja.

Felek kijelentik, hogy vitás esetekben törekednek a peren kívüli megegyezésre. Ha ez nem vezet eredményre, akkor elfogadják a Győri Járásbíróság illetve perértéktől függően a Győri Törvényszék illetékességét.

 

11.2 Pénzvisszatérítéssel kapcsolatos tudnivalók digitális szoftvertermék vásárlása esetén

A Joomlab oldal üzemeltetője a megrendelés teljesítése után nem ad lehetőséget pénzvisszatérítésre az által nyújtott szolgáltatás és az általa biztosított szoftveres megoldásokra, termékekre. A fizikailag megvásárolható árukkal ellentétben az elektronikusan terjesztett szoftverek és licencek könnyen sokszorosíthatóak.

 • Minden esetben elitasítjuk azokat a kéréseket, amik a "mégsem erre volt szükségem" okra hivatkoznak. Kérjük, hogy a vásárlás illetve megrendelés előtt minden esetben legyen körültekintő, ismerje meg, hogy tudja mit vásárol! A termékek tulajdonságairól vásárlás előtt részletesen tájékozódhat, demó oldalunkon pedig kipróbálhatja őket.
 • Az sem lehet oka a pénzvisszatérítésnek, ha a termékben hibát talál. Ha előfordul ilyen, keressen meg bennünket, kijavítjuk!
 • Pénzvisszatérítésre akkor jogosult amennyiben a kifizetett szolgáltatást még nem vette igénybe, vagy a megrendelt szoftvert még nem töltötte le. Ebben az esetben a pénzvisszatérítés adminisztrációs díja 10%, de minimum 5.000 Ft (ennyivel csökkentett összeget tudunk visszafizetni).


12. Kapcsolattartói adatok

A honlap üzemeltetője:

 • Név: Timár Mátyás, Joomlab
 • Telefon: +36-20/215-2015
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Székhely és postacím: 9081 Győrújbarát, Petőfi utca 59.13. Egyéb rendelkezések

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli, egyoldalú megváltoztatására.


Kelt: Győr, 2015.05.02., az utolsó módosítás dátuma: 2022.06.02. Érvényes visszavonásig!